POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

3 ledna, 2023|Posted in: Články, Obecné, Příroda

(Než začnete hudrovat – dočtěte do konce. Poplatky jsou stejné jako vloni pro včas platící!)

 

PLACENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD OD 01.01.2023
Upozorňujeme své spoluobčany na placení místního poplatku za komunální odpad.
V roce 2023 platí nová obecně závazná vyhláška č.01/2022 O místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
Od 01.01.2023 činí výše poplatku :
 Občan s přihlášeným pobytem ve Stříbře a přilehlých částech → 1050,- Kč
na rok a osobu
 Studující → 525,- Kč na rok (studenti, kteří jsou přes týden ubytováni na
internátech, kolejích apod. a na víkendy jezdí domů. Je nutné doložit potvrzení
o studiu. Ubytování, pokud je škola vzdálená méně než 60 km.
 Občan – cizinec s trvalým, přechodným a dlouhodobým pobytem delším
než 90 dnů → 1050,- Kč na rok a osobu
 Chataři → 1050,- Kč za rok a nemovitost
 Fyzická osoba, vlastnící byt nebo rodinný dům, v němž není přihlášena
k pobytu žádná fyzická osoba → 1050 Kč
 Právnická osoba, vlastnící byt nebo rodinný dům, v němž není
přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba → 1050 Kč

Sazba poplatku se snižuje, pokud uhradíte poplatek do
splatnosti – to je do 31.10.2023 !!! .

.

V období 01.01.2023 až do 31.10.2023 činí poplatek :

 Občan s přihlášeným pobytem ve Stříbře a přilehlých částech → 700,- Kč
na rok a osobu
 Studující → 350,- Kč na rok (studenti, kteří jsou přes týden ubytováni na
internátech, kolejích apod. a na víkendy jezdí domů. Je nutné doložit potvrzení
o studiu. Ubytování, pokud je škola vzdálená méně než 60 km.
 Občan – cizinec s trvalým, přechodným a dlouhodobým pobytem delším
než 90 dnů → 700,- Kč na rok a osobu
 Chataři → 700,- Kč za rok a nemovitost
 Fyzická osoba, vlastnící byt nebo rodinný dům, v němž není přihlášena
k pobytu žádná fyzická osoba → 700 Kč
 Právnická osoba, vlastnící byt nebo rodinný dům, v němž není
přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba → 700 Kč
V praxi to znamená, že pro poplatníky, kteří uhradí poplatek do splatnosti
tj. do 31.10.2023 ( částka musí být připsána na účtu MěÚ nejpozději
v tento den), se nic nemění, zaplatí poplatek stejně jako v roce 2022.
Kdo nezaplatí poplatek do tohoto data, platí pro něj sazba dle vyhlášky
č.01/2022 nesnížená – tj. 1050 Kč za osobu, za byt bez přihlášeného
pobytu, za rekreační nemovitost.
Neposíláme žádná upozornění na splatnost, ani složenky.

Každý poplatník se řídí obecně závaznou vyhláškou města Stříbra č.01/2022 O
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Je v kompetenci každého si splatnost ohlídat, nejlépe zadáním trvalého
příkazu v bance.
Od místního poplatku je osvobozena osoba, která je:
 umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, více viz OZV
 umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, více viz OZV
 umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
 má v obci pobyt a je starší 80 let ( osvobození poplatku vznikne, pokud fyzická
osoba v průběhu kalendářního roku dovrší 80 let)
 mimo území České republiky po celý příslušný kalendářní rok
 je ve výkonu trestu odnětí svobody
 více jak jeden rok pobývá ve zdravotnickém zařízení
 poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
v jiné obci a má v této jiné obci bydliště ( poplatník, který vlastní nemovitost
v jiné obci, kde platí poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci), doloží potvrzení o úhradě poplatku v jiné obci a potvrzení, že v této obci
žije
Každý poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik poplatkové
povinnosti do 15 dnů, od kdy mu povinnost vznikla, případně doložit existenci
skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
Na pozdější žádosti na úlevy a doložení nebude brán zřetel –
nebude mít slevu a osvobození zpětně.
Poplatek za rok 2023 je splatný jednorázově a to nejdéle do 31.10.2023.
Číslo účtu pro zaplacení poplatku Městskému úřadu Stříbro: 112 595 803 / 0300
Variabilní symbol zůstává stejný u poplatníka jako v předešlých letech – najdete ho i
na pokladním dokladu pokud jste v předešlém roce platili v hotovosti, případně vám
ho sdělíme na e-mail.
V hotovosti je možné poplatek uhradit v budově radnice MěÚ Stříbro, Masarykovo
náměstí 1, přízemí, dveře č.1, a to v pondělí a ve středu.

Podrobnější informace Vám rádi zodpovíme na MěÚ ve Stříbře, budově radnice,
dveře č. 1, p. Musilová, popřípadě telefonicky – 374 801 134, e-mail :
musilova@mustribro.cz

Jaroslava Musilová
Referent finančního odboru

.