Ředitel kladrubského muzea

23 října, 2023|Posted in: Články, Ostatní

MĚSTO KLADRUBY
Náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby, okres Tachov
IČO: 00259888, tel. č. 374 616 711, e-mail: obec@kladruby.cz

Město Kladruby vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
ŘEDITEL/ŘEDITELKA REGIONÁLNÍHO MUZEA
KLADRUBSKA, příspěvková organizace, okres Tachov

Pracoviště: Regionální muzeum Kladrubska, náměstí Republiky 90, Kladruby, okres Tachov
Předpoklady:
– fyzická osoba, státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem
a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je bezúhonná, je způsobilá k právním
úkonům, ovládá jednací jazyk
Požadavky:
– dobrá orientace v oboru muzejnictví a muzejní legislativě
– dobrá orientace a pozitivní vztah ke kultuře a produkci kulturních akcí
– dobré organizační a komunikační schopnosti
– časová flexibilita
– dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Power Point, soc. sítě)
– orientace v účetnictví
– řidičský průkaz sk. B
– znalost cizího jazyka výhodou
Rámcová pracovní náplň:
– provozní, personální a ekonomické vedení příspěvkové organizace Regionální
muzeum Kladrubska
– kurátorská činnost
– komplexní koordinace realizace krátkodobých projektů, programů a akcí, jejich
organizačního, personálního, finančního, technického, provozního a jiného zajištění
– dohled nad průběhem akcí, zajištění fungování expozic a výstav, prohlídek a přístupu
k odborným informacím
– realizace programů a akcí nejen v prostorách muzea, ale i ve městě Kladruby a při
prezentaci města i mimo něj
– vedení statistik návštěvnosti muzea i ostatních akcí, analýza návštěvnosti a
vyhodnocení dat pro vedení města
– sestavení ročního plánu kulturních akcí
– příprava podkladů, případně zpracování vizuálů a propagačních materiálů k akcím a
výstavám
– zpracování textů, fotografií, plakátů
– plnění dalších úkolů dle pokynů zřizovatele
Předpokládaný nástup: 02.01.2024 nebo dle dohody
Zájemci se mohou přihlásit do 08. 11. 2023 do 12:00 hodin (rozhodující je datum dne
odeslání na poštovním razítku, nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené
obálce)
– písemně na adresu: Město Kladruby, náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby,
obálku označte heslem „Výběrové řízení RMK- neotvírat“
– v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum možného nástupu, tel./e-mail
kontakt, datum a podpis
K přihlášce je nutno doložit:
– strukturovaný životopis
– originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
– doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – ověřenou kopii
– krátký motivační dopis s důrazem na směřování muzea a městské kultury v letech
2024 – 2025 (minimální rozsah 1 stránka A4 strojopisu)
– lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče
– souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů v platném znění
Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů.
Kontaktní osoba: Hana Floriánová, starostka města, tel. č. 374 616 711 nebo 604 880 420,
starosta@kladruby.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo
nevybrat žádného uchazeče, a to bez udání důvodu.
Vyhlašovatel, případně radou města jmenovaná komise se souhlasem vyhlašovatele, může
přizvat k jednání komise v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou
členy komise.
Kladruby 16. 10. 2023
Hana Floriánová
starostka města