BLÍŽÍ SE SPLATNOST POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

21 října, 2016|Posted in: Obecné

POZOR!!!! Konečná splatnost místního poplatku za komunální odpad za rok 2016 se blíží – nezapomeňte zaplatit včas, nejdéle do 31.10. 2016!!!

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tento místní poplatek je vybírán v souladu s OZV Města Stříbra. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, a nebo osoba, vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, pokud není v uvedené stavbě hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Nově je též od 01.01.2013 poplatníkem majitel rodinného domu nebo bytu, kde není hlášena žádná osoba k pobytu. Od tohoto roku nově platí i cizinci s přechodným i dlouhodobým pobytem. Dle OZV jsou povinny tyto osoby do 15 dnů od vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti ohlásit správci poplatku tuto skutečnost. Poplatek pro letošní rok činí 700,- Kč na osobu s trvalým, přechodným nebo dlouhodobým pobytem. Též za prázdné byty a RD činí částka 700,- Kč. Pro rekreační stavby, jejichž majitelem je občan s trvalým pobytem ve Stříbře, činí poplatek 350,- Kč za nemovitost ( u majitelů rekreačních nemovitostí, kteří nemají trvalý pobyt ve Stříbře, je roční poplatek 400,- Kč ).

Platby lze provádět: – v hotovosti v budově MÚ Stříbro- radnice, dveře č. 1 u p. Musilové – bezhotovostní úhradou ve prospěch účtu MěÚ vedeného u ČSOB Stříbro, č. 112 595 803 / 0300. Variabilní symbol Vám oznámí p. Musilová na tel. 374 801 134 nebo e-mailem musilova@mustribro.cz . Při složení platby u peněžního ústavu prosím uvádějte jméno poplatníka jako doplňující údaj.

Poplatky nezaplacené do konečné splatnosti – tj. do 31.10. se již od roku 2006 navyšují o 50%. Proto si včas tento místní poplatek uhraďte, ušetříte své finance.

Jaroslava Musilová pracovnice FO – místní poplatky  

POPELNICE