SPLATNOST POPLATKŮ ZA POPELNICE!

Říjen 29, 2020|Posted in: Obecné

POZOR!!!! Konečná splatnost místního poplatku za komunální odpad za rok 2020 se blíží – nezapomeňte zaplatit včas, nejdéle do 31.10. 2020!!!  (Kancelář už nestihnete, až zase pondělí a středu, nicméně stihnete poslat bankovním převodem!)

.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

.

Tento místní poplatek je vybírán v souladu s OZV Města Stříbra. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která je v obci přihlášená, nebo osoba, vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, pokud není v uvedené stavbě hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Od 01.01.2013 je poplatníkem též majitel rodinného domu nebo bytu, kde není hlášena žádná osoba k pobytu. Od tohoto roku nově platí i cizinci s přechodným i dlouhodobým pobytem. Dle OZV jsou povinny tyto osoby do 15 dnů od vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti ohlásit správci poplatku tuto skutečnost. Poplatek pro letošní rok činí 700,- Kč na osobu s trvalým, přechodným nebo dlouhodobým pobytem.

.Též za prázdné byty a RD činí částka 700,– Kč.

.

Pro rekreační stavby činí roční poplatek poplatek 400,- Kč.

.

Studující, kteří jsou přes týden ubytováni mimo Stříbro, mají nárok na slevu 350 Kč za rok, pokud doloží potvrzení o studiu a ubytování.

.

Ubytování se nemusí dokládat, pokud studuje v místě vzdáleném více jak 60 km. Občan, který nedoloží nárok na úlevu nebo osvobození od poplatku do 15 dnů od vzniku události, nemá na toto snížení či osvobození nárok zpětně.

.

Platby lze provádět:

 v hotovosti a nově též bankovní kartou v budově MÚ Stříbro- radnice, dveře č. 1 u p. Musilové.

Vybírá se pondělí, středu – bezhotovostní úhradou ve prospěch účtu MěÚ vedeného u ČSOB Stříbro,

č. 112 595 803 / 0300.  Variabilní symbol Vám oznámí p. Musilová na tel. 374 801 134 nebo e-mailem musilova@mustribro.cz . Při složení platby u peněžního ústavu prosím uvádějte jméno poplatníka jako doplňující údaj.

.

V momentálním stavu přišlo rozhodnutí města o  nesankcionování místního poplatku!

PŘESTO SE POKUSTE ZAPLATIT V CO NEJBLIŽŠÍM TERMÍNU!

Městský úřad Stříbro, jako správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, rozhodl z moci úřední o nesankcionování výše uvedeného místního poplatku po splatnosti do 31.12.2020.

Jaroslava Musilová pracovnice FO – místní poplatky