ZPRÁVA O ČINNOSTI MO ČRS STŘÍBRO

3 dubna, 2014|Posted in: Obecné

ZPRÁVA O  ČINNOSTI MO ČRS  STŘÍBRO ZA ROK 2013

Předložená na VČS  MO ČRS Stříbro konané dne 22. 3. 2014.

Plnění usnesení z VČS 2013.

Usnesení bylo plněno průběžně po celý rok. Bod o získávání vodních ploch je plněn. Po rozhodnutí soudu ve věci vlastnictví sádek v prostoru Vatiny ve prospěch MO se výbor snaží dohodnout s panem Plzákem o nájmu louky, na které sádky stojí. Věc se ovšem opět protahuje a nutné náklady, které bude nutné vynaložit na obnovení funkčnosti celého zařízení, rostou.

V loňském roce byly Pozemkovým úřadem ukončeny pozemkové úpravy v katastrálních územích Řešín, kde jsme výměnou pozemků získali hráze rybníků Lámanický a Pstruží. Samotné rybníky jsou v našem vlastnictví již delší dobu. V kú Kladruby pozemkové úpravy pokračují. jednáme především o vytýčení příjezdové cesty k rybníku Višňovka, který je již v našem vlastnictví.

Stále také probíhala privatizace pozemků v prostoru Vatina a privatizační projekt stodoly. Na Vatině se podařilo odkoupit pozemky, které jsme měli pronajaté od Pozemkového úřadu a které byly součástí privatizačního projektu.

Jednání o odkoupení stodoly se protahují z důvodu nutného předložení dokladů o investicích do oprav, které proběhly v předchozích letech. Jde o naší snahu snížit poměrně vysokou cenu stanovenou Pozemkovým úřadem.

V roce 2013 bylo organizací dále provedeno:

Byl zakoupen pozemek od p. Milta na levém břehu Mže pod jezem u Tomáška.

Zakoupili jsme nový vůz PV3S a byla provedena jeho úprava pro další používání.

Byla opravena příjezdová cesta na hráz a příjezdová cesta na kádiště Sytna.

Proběhla oprava povodněmi poškozeného přelivu na Výrově.

Také pokračuje privatizační projekt odkupu Lučního rybníka. Pozemkovému úřadu jsme zaslali souhlas se znalcem stanovenou cenou.

Již v minulém roce jsme Vás informovali o převedení Úterského rybníka do vlastnictví obce Úterý. Stále je v jednání možnost pokračování tohoto revíru Úterský potok 4 v dalších letech.

Také pokračovala další část odstřelu kormorána a volavky.

Brigádnická činnost:

Zájemci o pracovní výkon brigád budou využiti dle potřeb organizace, zejména při výlovech chovných rybníků. Tito rybáři se mohou hlásit u pana Huleše a pana Pendla.

Členská základna a správní činnost.

Naše MO měla k 31.12.2013 celkem 535 členů, z toho 36 žen, 41 dětí a 10 mladých rybářů.

 

Povolenky   roční Územní   –MP Územní   – P Celosvazové-MP
Dospělí 327 37 24
Mládež   / Děti 24/38 1/4 0

 

Krátkodobé povolenky byly cizincům a členům jiných MO vydávány průběžně. Členové, kteří včas neodevzdají přehledy o úlovcích, nebo je odevzdají špatně vyplněné, budou zveřejněni na příští VČS. Při tomto  opakovaném přestupku jim dle jednacího řádu nemusí být vydaná povolenka. Členové, kteří ve stanoveném termínu do konce února 2013 nezaplatili členské příspěvky dle stanov ztrácí členství v  ČRS. Seznamy jsou k nahlédnutí v kanceláři MO.

Výborové schůze MO byly čtyři, předsednictvo se scházelo pravidelně každé pondělí k řešení nutných záležitostí chodu organizace.

Vzdělávací a kulturní činnost.

Již několik let se nám nedaří získat zájemce o školení v obsluze elektrického lovícího agregátu. Školení organizuje ÚS a bez jeho absolvování nemůže žádný rybář s agregátem pracovat. Rybářské družstvo ročně odpracuje mnoho hodin při lovení chovných potoků. Proto hledáme posily do jeho řad.

V únoru 2013 proběhl tradiční Rybářský ples. Počet návštěvníků tohoto plesu rok od roku klesá. Je to škoda, protože MO musí každoročně ples dotovat.

Příprava dětí je prováděna v rybářských kroužcích, kde jsou mladí rybáři také přezkoušeni. Absolventi kroužků budou mít povolenku zdarma.

Činnost rybářských kroužků při MO ČRS.

V loňském roce působilo celkem 4 rybářské kroužky.

Ve Stříbře pod vedením Miroslava Lukáše (5 děti)

V Černošíně pod vedením Miroslava Hubálka (4 dětí)

V Pernarci pod vedením Miroslava Schlegela (5 dětí)

V Kladrubech pod vedením Bohumila Krause a Petra Havránka. (12 dětí)

V kroužcích bylo celkem přihlášeno 26 dětí. S vedoucími kroužků je výbor v kontaktu a a snaží se je v jejich práci podporovat. Všem vedoucím kroužků za jejich časově náročnou práci děkujeme.

MO ČRS Stříbro v minulém roce uvolnila prostředky na práci mládeže v celkové výši 30.000,- Kč. Výbor bude i nadále práci kroužků rybářské mládeže a jejich vedoucích podporovat.

Činnost rybářské stráže (RS) a ochrana revírů v r. 2013

Bez aktivit rybářské stráže se neobejde žádná rybářská organizace a dá se říct, že ani žádná vodní plocha. Naši členové RS mají za povinnost kontrolovat všechny chovné rybníky a potoky naší MO a všechny svěřené sportovní revíry v kompetenci MO. Revíry mají výměru 565 ha o délce 97 km.

Nejnavštěvovanějším revírem je přehrada Hracholusky a to zejména v oblasti kempů, kde se nejvíce zdržují rekreanti a cizinci. Zde se provádí kontroly hromadné (tři a více členů). Tyto problémy se však v loňském roce častěji řešily u českých rybářů. V roce 2013 se provedlo několik hromadných kontrol z lodě Západočeského územního svazu. Při těchto kontrolách bylo zadrženo několik povolenek, za nepřítomnost u prutů (rybáře jsme museli hledat po rekreačních chatách), další povolenka byla zadržena za současný lov na pruty a lov do čeřenu. Další povolenka byla zadržena za ponechání dvou kusů úhoře nedosahující lovné míry. Rovněž byl na tomto revíru řešen pytlák.

Za zmínění stojí i změna v řešení přestupků u rybářů a pytláků. Například přestupek, který se stal v Tachově, bude řešit příslušný odbor životního prostředí v Tachově. Dříve přestupky u rybářů řešil Krajský úřad v Plzni a u pytláků příslušný odbor životního prostředí s rozšířenou pravomocí.

V minulém roce došlo ke změně vyřizování přestupků rybářů (v rámci ČRS). Stávalo se, že po zadržení povolenky a odeslání na příslušnou místní organizaci, která povolenku vydala,  se rybáři (který porušil rybářský řád) povolenka vrátila třeba po 12-ti dnech. Nyní se zadržená povolenka odesílá na Územní svaz v Plzni a ta vydá povolenku příslušné MO až po písemném vyjádření kontrolní komise o druhu potrestání chybujícího rybáře.

Místní organizace ČRS Stříbro má dobrovolnou rybářskou stráž v počtu 28 členů. Bohužel z tohoto počtu pracuje pouze jedna třetina. U zbývajícího počtu bude zahájeno řízení o odebrání oprávnění rybářské stráže. Rádi uvítáme nové zájemce o tuto činnost. Pokud by mněl někdo zájem stát se členem rybářské stráže, stačí se zastavit v pondělí v klubovně MO Stříbro a  musí splnit tyto podmínky:

1 – zdravotní způsobilost

2 – bezúhonný výpis z rejstříku trestů

3 – složit zkoušky před komisí ZÚS v Plzni

a)     znalost ryb a vodních živočichů

b)    znalost zákona o rybářství

c)     znalost vodního zákona

Na ostatních revírech – Úhlavce, Mži 5A, 5B, Úterském potoce nedochází k větším problémům téměř vůbec. Na chovných rybnících-Výrově je každý rok hlášeno pytláctví, ale při neavizovaných a nepravidelných kontrolách není nic takového zjištěno.

Na rybníce Sytno a Výrov v roce 2013 nebylo zjištěno závažných přestupků.

Všem aktivním členům rybářské stráže výbor MO Stříbro za jejich činnost v roce 2013 děkuje a do dalšího roku přeje pevné nervy.

Zpráva o hospodaření na rybochovném zařízení za rok 2013

V roce 2013 hospodařila naše organisace na 8 rybnících. Z toho vlastníme 3 rybníky a  5 máme v pronájmu. Celková výměra 28.91 ha.  Rybníky s obsádkou byly v zimním období pravidelně kontrolovány.Rybníky,které byly po výlovu ponechány,z důvodů ozdravění a zahubení parazitů na suchu,byly v měsíci prosinci zastaveny.V měsíci únoru a březnu bylo provedeno vápnění a hnojení,nutné pro zdárný rozvoj přirozené potravy.Násada byla pořízena jak z vlastních zdrojů / komorováno z podzimních výlovů / tak nákupem od jiných osvědčených dodavatelů. Celkem bylo nasazeno: K1-10 000ks,K2-37500 ks, L2-6000ks, Šo-50000ks.Po nasazení byly prováděny častější kontroly,hlavně zaměřené na volavky a kormorány. V měsíci květnu začalo rozkrmování,aplikace léčiv a poté začalo pravidelné krmení.  Jak je vám známo,v loňském roce panovaly po delší dobu vysoké teploty,které byly bohužel příčinou úhynu asi 2500 ks ryb na Sytenském rybníce. Na Výrově bylo vše v pořádku neboť  leží na potoce.V dalším průběhu roku již nebyl žádný úhyn zjištěn.  V loňském roce bylo nutno opravit příjezdovou cestu na hráz Sytna a na loviště a na rybníce Výrov musel být z důvodů vymletí velkou vodou opraven bezpečnostní přeliv. Jinak na všech rybnících byly prováděny běžné úkony nutné k zajištění provozu zařízení a zdárnému odchovu obsáky.  Oprava přelivu a mříže na rybníce Vatina trvá. Kbel  na Sporťáku byl opraven. Podzimní výlovy i přes jarní úhyn, splnily plánovanou produkci. Ryby byly v dobré kondici a větší. Při podzimních výlovech se slovilo celkem:  K2-8400ks/1420kg, K3-33530ks / 36700kg, L3- 4500ks / 450kg, L1- 10000ks / 40kg a bílá ryba 300kg.Bohužel se nepovedla štika Š1 bylo sloveno jen 45kg.    Všechny revíry byly nasazeny z přebytku byla vytvořeny zásoba na rybníce Výrov na rok 2014. Další potřebné ryby jsou zajištěny a budou se v průběhu jarních měsíců postupně nasazovat. Rovněž krmení pro letošní rok bylo za příznivou cenu zajištěno v požadovaném množství.

Chtěl bych také poděkovat za dobrou péči o svěřené rybníky p. Pendlovi, Němečkovi a Krausovi .Chci také požádat přítomné členy a jejich známé hlavně o pomoc při jarních a podzimních výlovech. Případní zájemci se mohou přihlásit u p.Huleše.

 Zpráva o hospodářské činnosti na tekoucích vodách  v roce 2013

Říká se, že doba, kterou člověk stráví na rybách, se nezapočítává do života. Všichni rybáři ví, jak je úžasné prožít probouzející se ráno u vody, pozorovat okolí, ptáky, život na hladině. Rybařina však není jen zábava. Má i výchovný charakter, zvláště prací s mládeží. Těch, kteří se mládeži věnují by jsme si měli vážit. Věnují této práci svůj volný čas a mnohdy i své finance. Je naší snahou tuto mládež podchytit a vést ji k další práci v organizacích a k řádnému hospodaření. Ale i přes veškerou naší snahu je pořád málo těch, kteří jsou ochotni s námi pracovat. Pořád je nás málo na práci na rybnících, na lovení, na práci s agregátem apod.

Také je nutné obměnit stav členů rybářské stráže. Pro toto vše je potřeba vašeho zapojení. Mnozí z vašich řad jen kritizují, hlavně co se týká nasazování ryb, ale ruku k práci nechce nikdo přiložit.

Nasazení ryb na jednotlivé revíry :

Mimopstruhový revír 431028 Mže – Hracholusky

Vysazeno bylo z rybníka Výrov

                                    ks                                   kg

Kapr                         6500                              6500

 

Z rybníka Sytno

                       ks                                   kg

Kapr násada           22400                            22400

Lín násada               4000                              4000

Celkem z naší produkce 28 900 ks kapra. To je o 900 ks a 900 kg více než je stanoven plán.

Kromě těchto dvou druhů byla vysazena bílá ryba o váze 200 kg z Výrova a 300 kg bylo dovezeno z MO ČRS Mariánské Lázně. Průměrná váha byla cca 10 dkg. Také byla vysazena štika z táborské líhně, jednalo se o vyřazenou generační rybu. Je možné, že někteří z Vás našli několik padlých kusů této ryby, ale to je při každé manipulaci z rybou běžné, že několik kusů padne. Také bylo vysazeno omezené množství sumce a 4000 ks candáta dovozem z MO Nýrsko z rybníka Chudenín.

Revír 431070 Úhlavka 1

Bylo vysazeno z rybníka Výrov

                                     ks                              kg

Kapr násada              1000                         1000

Bílá ryba                   2000                           200

Štika násada               450                             45

 

Revír 431029 Mže 5A

Bylo vysazeno z rybníka Výrov

                                      ks                           kg

Kapr násada              3500                        3500

Štika násada                625                           62

Bílá ryba násada       2000                          200

Lín násada                  500                            50

Takže na tyto mimopstruhové revíry byl vysazovací plán splněn v kapru na revíru M4 – Hracholuské přehradě překročen. Nebyl v plné hodnotě vysazen candát, kterého je již několik let nedostatek. Je záhadou, že na revíru M5A od jezu u Pičmana až po vojenskou Plovárnu.

vysazený kapr prakticky nebral. Jen několik rybářů bylo úspěšných, ale to typické braní kapra po vysazení chybělo. Kritické hlasy, že ryba byla nakrmena před výlovem, to je holý nesmysl, pokud by tak někdo učinil, je všeobecně známo, že taková ryba nepřežije manipulaci. Braní vysazených ryb zřejmě ovlivnilo počasí.

Musím se zmínit o revíru 431085 Úterský potok 4. Jak je známo jsou to úterské rybníky. Na tento revír nebylo vysazeno nic a to z důvodu jakého si vypovězení smlouvy ze strany obce Úterý. Obec požadovala velký finanční nájem, který nemohl být akceptován. Tato věc byla několikrát projednávána a do dnešní doby není ještě uzavřena. Pokud dojde ke kladnému výsledku, budou ryby opět do tohoto revíru nasazovány.

Kromě candáta, vyřazené generační štiky a sumce, byly všechny vysazené ryby z produkce naší místní organizace. Je to výsledek značného úsilí několika nadšenců, nebo podle některých „ taky rybářů“ babců, kteří věnují této práci většinu svého volného času. Několik let již apelujeme na ty mladší z řad rybářů, ale o tuto práci nikdo nejeví zájem. Je snazší si vzít pruty a jít si zachytat, nežli přiložit ruce k nějaké práci.

Pstruhové revíry :

Na revír 433074 Mži 5B bylo vysazeno 5000 ks pstruha potočního ve velikosti cca 12 cm dovezeného ze sádek Smolov.

Pstruh duhový byl vysazen již v lovné míře v letních měsících. Na jaře byl taktéž vysazen siven americký. V loňském roce nebyl vysazen pstruh obecný z chovných potoků naší MO. Bylo to z důvodů nadměrného výskytu norka amerického, který ničí prakticky vše – žáby, ryby, raky, vejce ptáků a kachen, prostě vše.

V neposlední řadě má vliv na odlov potoků nedostatek těch, bez kterých se to nikdy neobejde a to jsou lidi. V pracovní četě má být 5 až 6 lidí a to je v poslední době problém dát dohromady, jestliže chodí parta lidí lovit rybníky a dělat různé práce okolo, nelze tyto nadšence ještě několik sobot a nedělí honit po potocích.

Na revír 433060 – Úterský potok 1 bylo vysazeno 5000 ks pstruha obecného také ze Smolova. Mimo to byl vysazen pstruh obecný v lovné míře dovezen z Moravy z finančních prostředků bývalého hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance.

Neustálý problém je se zajištěním lipana podhorního pro vysazení na pstruhové revíry. Lipan v našich vodách prakticky vymizel.

Na rybníce Zaječí bylo v loňském roce vysazeno 1000 kg kapra. Tak jako každý rok. Celkem zde bylo uloveno:

                                                  ks                                           kg

kapr                                         300                                         534,97

cejn                                           31                                             8,90

lín                                               2                                             1,50

štika                                         14                                              41,7

candát                                        9                                              15,2

karas                                          5                                              4,00

okoun                                                1                                             0,10

ostatní                                    160                                              6,50

celkem r.2013                       531                                            612,84

celkem r.2012                       433                                            633,00

Nyní mi dovolte malou polemiku o nově zavedené míře kapra na 40 cm. Je to dle § 13 odstavce 9 zákona č.99/2004 Sb. – doplnění. Dle mého názoru a zkušeností z výsledků předchozích let u zvýšené míry lipana podhorního a pstruha obecného, toto nepřineslo absolutně žádné zlepšení stavu těchto druhů. Navíc ulovené ryby, které nedosáhnou stanovené míry budou vráceny vodě, za nějaký čas opět uloveny a opětovně puštěni a několikerá manipulace s rybou má pak velice negativní vliv nehledě na tu skutečnost, že kvalita vod není na takové úrovni, aby byla bez infekční. Pokud je do takové vody ulovená ryba vrácena, je to to samé, jako když je člověku vytržen zub nebo jinak poraněn a pak se pohybuje  v infekčním prostředí. Je jasné, že několik kusů bude infekcí napadeno a dojde k úhynu.

Revír 431028 – Mže 4

                                           ks                              kg                             ø 

Kapr                              12458                      25538,90                      2,05

Lín                                    121                            60,30                      0,50

Cejn                                6049                        3238,90                      0,54

Tloušť                                 54                            51,90                      0,96

Podoustev                            6                              3,10                       0,52

Štika                                637                          1284,90                      2,52

Candát                             693                          1156,10                     1,67

Sumec                                63                            604,80                     9,60

Úhoř                                159                            127,20                     0,80

Pstruh obecný                    11                               3,30                      0,30

Pstruh duhový                   10                              11,00                     1,10

Lipan                                 10                                4,00                     0,40

Siven                                   2                                0,90                     0,45

Bolen                               395                            632,00                     1,60

Amur                                 20                              90,40                     4,52

Karas                               398                             202,98                     0,51

Ostatní                          1128                              270,72                     0,24

Celkem                        22214                       33281,40

 

Revír 431029 – Mže 5A

                                           ks                              kg                             ø 

Kapr                                 1191                       2060,43                        1,73

Lín                                         9                             5,80                        0,64

Cejn                                     43                           29,67                        0,69

Tloušť                                  87                           71,34                        0,82

Okoun                                   4                             2,00                        0,50

Štika                                    76                         156,56                        2,06

Candát                                  5                              9,00                       1,80

Úhoř                                     7                              4,70                        0,67

Pstruh obecný                     26                           15,70                        0,60

Pstruh duhový                    12                             6,00                        0,50

Bolen                                  10                           13,60                        1,36

Karas                                    1                             0,50                        0,50

Ostatní                              104                            8,60                        0,08

Celkem                          1575                        2383,90

 

Výsledky úlovků z roku 2012

Úterský potok 4 – 431085

                                           ks                              kg                             ø 

Kapr                                  52                             93,60                        1,80

Štika                                   2                               3,10                         1,55

Celkem                            54                             96,70

Jiná ryba na tomto revíru ulovena nebyla.

 

Revír 431070 – Úhlavka 1

                                           ks                              kg                             ø 

Kapr                                 489                           977,00                       2,00

Lín                                       5                               3,30                       0,66

Cejn                                   37                             22,80                       0,62

Tloušť                                52                             39,10                       0,75

Štika                                  84                            145,30                      1,73

Úhoř                                  10                                6,60                      0,66

Bolen                                  3                                5,40                       1,80

Amur                                  6                               18,00                      3,00

Karas                                 25                                7,50                      0,30

Ostatní                              11                                2,70                      0,25

Celkem                           833                           1226,70

 Srovnáme-li úlovky z několika let zpět, tak vidíme, že se pohybují takřka ve stejné úrovni.

Revír – Mže 5A

                                           ks                              kg                      

Rok 2010                        1692                         2646,90 

Rok 2011                        1052                         1471,20

Rok 2012                        1575                         2383,90

 

Revír – M4 Hracholusky

                                           ks                              kg    

Rok 2010                        23609                     30780,70

Rok 2011                        23209                     28764,80

Rok 2012                        22214                     33281,40                  

Budeme-li sledovat návratnost, tak největší je na revíru M4. Vysazujeme na tento revír nejméně 28000 ks – 28000 kg a ulovíme 22214 ks – 33281,40 kg. tak to značí, že ve vodách je ryb dost a je pořád co lovit.

Do dalších úlovků přejeme  PETRŮV ZDAR!

 

Předseda MO ČRS Stříbro:      Ing. František Hodonický

Jednatel MO ČRS Stříbro:       MUDr. Miroslav Čermák