Blíží se konečná splatnost poplatku za odpad!

26 září, 2023|Posted in: Články, Obecné, Stříbro

POZOR!!!! Konečná splatnost místního poplatku za komunální odpad za rok 2023 se blíží – nezapomeňte zaplatit včas,
nejdéle do 31.10. 2023!!!
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Tento místní poplatek je vybírán v souladu s OZV Města Stříbra. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která je v obci přihlášená,
nebo osoba, vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, pokud není v uvedené stavbě hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatníkem je též majitel rodinného domu nebo bytu, kde není hlášena žádná osoba k pobytu. Místní poplatek platí i cizinci
s přechodným i dlouhodobým pobytem. Dle OZV jsou povinny tyto osoby do 15 dnů od vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti
ohlásit správci poplatku tuto skutečnost. Poplatek pro letošní rok činí 1050 Kč na osobu s trvalým, přechodným nebo dlouhodobým
pobytem. Též za prázdné byty, rodinné domy, rekreační stavby činí roční poplatek 1050 Kč. Studující, kteří jsou přes týden
ubytováni mimo Stříbro, mají nárok na slevu 525 Kč za rok, pokud doloží potvrzení o studiu a ubytování. Ubytování se nemusí
dokládat, pokud studuje v místě vzdáleném více jak 60 km. Občan, který nedoloží nárok na úlevu nebo osvobození od poplatku do
15 dnů od vzniku události, nemá na toto snížení či osvobození nárok zpětně.
Poplatníci, kteří uhradí poplatek do 31.10.2023 mají na výše jmenovaném poplatku slevu na částku 700 Kč, studující na
částku 350 Kč.
V praxi to znamená, že kdo uhradí poplatek do 31.10.2023, bude hradit sníženou částku 700 Kč. Kdo zaplatí poplatek
později, až 01.11.2023, bude hradit částku dle OZV č.01/2022 nesníženou, tj. 1050 Kč.
Studující tedy uhradí do 31.10.2023 částku 350 Kč, od 01.11.2023 uhradí částku 525 Kč.
Platby lze provádět:
– v hotovosti a nebo též bankovní kartou v budově MÚ Stříbro – radnice, dveře č. 1 u p. Musilové. Vybírá se
pondělí a ve středu
– bezhotovostní úhradou ve prospěch účtu MěÚ vedeného u ČSOB Stříbro, č. 112 595 803 / 0300. Variabilní
symbol Vám oznámí p. Musilová na tel. 374 801 134 nebo e-mailem musilova@mustribro.cz .

Při složení platby u peněžního ústavu prosím uvádějte jméno poplatníka jako doplňující údaj.

Jaroslava Musilová, pracovnice FO – místní poplatky

.