SVOZOVÉ ZNÁMKY 2021 + poplatky

Leden 6, 2021|Posted in: Články

Svozové známky na rok 2021

Vzhledem k omezené provozní době MěÚ v období koronavirové pandemie (PO 7:00-12:00 hod., ST 12:00 – 17:00 hod.), je se svozovou firmou domluven vývoz nádob na směsný odpad označený známkou r.2020 až do konce února 2021. Do této doby si určitě známku na rok 2021 vyzvedněte v budově radnice, dveře č.1, popř. dveře č.2.

Pokud hradíte místní poplatek za komunální odpad bezhotovostní platbou – převodem z účtu, máte možnost požádat o zasílání známek na Vaši adresu. Tiskopis najdete na stránkách MěÚ – www.mustribro.cz.

Vyplněný tiskopis máte možnost doručit i elektronicky na níže uvedený e-mail.

Místní poplatek – odpady – PLACENÍ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD OD 01.01.2021

Upozorňujeme své spoluobčany na placení poplatku za komunální odpad. V roce 2021 platí stále obecně závazná vyhláška 2/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vše tedy zůstává stejné, jako v loňském roce 2020.

Od 01.01.2021 činí výše poplatku :

· Občan s přihlášeným pobytem ve Stříbře a přilehlých částech → 700,- Kč na rok a osobu

· Studující → 350,- Kč na rok (studenti, kteří jsou přes týden ubytováni na internátech, kolejích apod. a na víkendy jezdí domů. Je nutné doložit potvrzení o studiu. Ubytování, pokud je škola vzdálená méně než 60 km.

· Občan – cizinec s trvalým, přechodným a dlouhodobým pobytem delším než 90 dnů → 700,- Kč na rok a osobu

· Chataři → 400,- Kč za rok a nemovitost

Od místního poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:

· umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, více viz OZV

· umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, více viz OZV

· jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením,více OZV

· umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení

· má v obci pobyt a je starší 80 let ( osvobození poplatku vznikne, pokud fyzická osoba v průběhu kalendářního roku dovrší 80 let)

· mimo území České republiky po celý příslušný kalendářní rok

· jsou ve výkonu trestu odnětí svobody

· více jak jeden rok pobývají ve zdravotnickém zařízení

Stále platí, že od roku 2013 je poplatníkem:

· fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, v němž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Zde činí sazba 700,- Kč za rok a nemovitost

· cizinec, kterému byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt delší jak 90 dnů

· cizinec, který pobývá na území ČR přechodně po dobu delší jak 3 měsíce

Každý poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů od kdy mu povinnost vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Na pozdější žádosti na úlevy a doložení nebude brán zřetel – nebude mít slevu a osvobození zpětně.

Poplatek za rok 2021 je splatný jednorázově a to nejdéle do 31.10.2021. Jako každoročně od 01.11.2021 je dlužný poplatek navýšen o 50%.

Číslo účtu pro zaplacení poplatku Městskému úřadu Stříbro: 112 595 803 / 0300

Variabilní symbol zůstává stejný u poplatníka jako v předešlých letech – najdete ho i na pokladním dokladu pokud jste v předešlém roce platili v hotovosti.

V hotovosti je možné poplatek uhradit v budově radnice MěÚ Stříbro, Masarykovo náměstí 1, přízemí, dveře č.1 a to v pondělí, středu, pátek.

V případě nejasností volejte, pište:

Musilová – tel. 374 801 134, e-mail: musilova@mustribro.cz

Musilová Jaroslava

Referent finančního odboru

 

Leave a Reply